Zorg

Samen helpen we de leerling de schooltijd door! We gunnen elk kind een goede schooltijd en uiteindelijk natuurlijk een diploma. Soms gaat dat niet vanzelf en zijn er zorgen over het gedrag, het leren, de concentratie, het sociale welbevinden, (ziekte)verzuim, de thuissituatie. We werken samen volgens een ondersteuningsroute.

Mentoraat en leerlingbespreking

De mentor is de spil in de ondersteuning van leerlingen en zoekt daarin samenwerking met de docenten en de teamleider. Zes wekelijks worden de leerlingen besproken met alle docenten. Daarin is aandacht voor cijfers, welbevinden en gedrag. De mentor meldt de leerling bij de teamleider als er zorgen zijn over een leerling waarvoor meer hulp nodig is. De teamleider kan vervolgens een leerling in het iZAT inbrengen.

Intern Zorg Advies Team (iZAT)

In het iZAT werken de teamleiders samen met de orthopedagoog, zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker voor een goede begeleiding van de leerling. Om alle leerlingen goed te kunnen volgen en ervoor ter zorgen dat er zo goed mogelijk wordt afgestemd, komt het iZAT wekelijks bij elkaar.

In het I-ZAT wordt besproken welke stappen er gezet worden als een leerling moeilijkheden ondervindt. Mogelijke uitkomsten daarvan;

- Een overleg met ouders plannen, soms ook met de betrokken hulpverleners

- Advies geven aan de mentor over hoe de leerling ondersteund kan worden

- Het inschakelen van een training, zoals sociale vaardigheidstraining

- Het inzetten van een ondersteuner (zoals RT, orthopedagoog, etc.)

- Een plan van aanpak of ontwikkelingsperspectief opstellen

- Contact opnemen met ketenpartners: leerplichtambtenaar, schoolarts

- Aanmelden voor bespreking in het ZAT

Zorg Advies Team (ZAT)

Het Zorg Advies Team is een team van deskundigen waarin de schoolarts, de orthopedagoog, leerplichtambtenaar, de wijkagent, de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker en sociale (wijk)teams zitting hebben. Dat zijn veel deskundigen bij elkaar die meedenken om tot een oplossing/behandeling te komen.
Voor bespreking in het ZAT is toestemming nodig van beide ouders en van de leerling die 16 jaar of ouder is.

Bij vragen over onze ondersteuning kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, Kornelia Azizi.
E-mailadres:KAzizi@vakcollegemaarsbergen.nl

Telefoon: 0343-431345

Wie is wie?

Mentor

Centraal in de begeleiding van leerlingen staat de mentor. De mentor is een docent die een bepaalde klas begeleidt. De mentor ondersteunt de leerling wat betreft zijn welbevinden, resultaten en gedrag. Hij bewaakt het groepsproces in de betreffende klas en is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s.

Zorgcoördinator: Kornelia Azizi

De kerntaak van de zorgcoördinator is het regelen van de specifieke zorg rondom de leerling in samenspraak met de orthopedagoog, de teamleiders en ouders.

Orthopedagoog: Christa Waterham en Karynne Schenkel

De orthopedagoog richt zich op onderwijsproblemen als gevolg van psychosociale problematiek en gedragsmoeilijkheden. Zij biedt hulp aan leerlingen, ouders en medewerkers van de school in de vorm van gesprekken, screening, testen, advisering, verwijzing, begeleiding en samenwerking met hulpverleners.

Remedial Teacher: Jeanette Harbers

De remedial teacher biedt extra ondersteuning aan leerlingen en richt zich op een specifieke hulpvraag in het leerproces.

NT2 docent: Lianne Oorschot

De NT2-docent biedt extra ondersteuning aan leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Schoolmaatschappelijk werker: Jacqueline Zandt

De schoolmaatschappelijk werker is wekelijks op school werkzaam en biedt kortdurende begeleiding en (opvoed-) ondersteuning aan ouders en leerlingen in afstemming met het zorgteam van uw school. Gemakkelijk en laagdrempelig contact voor ouders, leerlingen, leerkrachten en intern begeleiders.

Decaan: Cees Oosterheerd

Op verschillende momenten tijdens de schoolloopbaan moet een leerling keuzes maken. Dit kan gaan over een beroepsrichting, een vakkenpakket of over een vervolgopleiding. De decaan zorgt op dergelijke momenten voor voorlichting. Zo nodig kan dit gebeuren door middel van een persoonlijk gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).

Interne contactpersonen: Leslie Gödecke en Albert Willem Bennen

Interne contactpersonen zijn docenten die voor het uitoefenen van hun vertrouwensfunctie een speciale training hebben gevolgd. Bij de interne contactpersoon kunnen leerlingen en/of ouders terecht met problemen (bijv. klachten) en vraagstukken, die ze graag in vertrouwen willen bespreken.

Pestcoördinator: Kornelia Azizi

Klik op onderstaande afbeelding om ons pestprotocol te lezen.